Kontinuitet og fornyelse

Pensionskassen for Farmakonomer besluttede i 2017 at træde ind i PKA-fællesskabet med virkning fra 1. januar 2018 som en fortsat selvstændig pensionskasse. Samarbejde og stordriftsfordele gør Pensionskassen for Farmakonomer mere robust over for de krav, som stilles både fra medlemmer og myndigheder. Pensionskassen for Farmakonomer får mulighed for at udvikle flere services og nye produkter til medlemmerne. En anden fordel er lavere administrationsomkostninger, så medlemmerne får endnu mere ud af deres indbetalinger.

God rente og faldende omkostninger

PKA-samarbejdets øgede digitalisering, tilpasset medlemmernes behov, og effektiv administration har været med til at sænke de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. medlem. I 2018 faldt omkostningerne pr. medlem til 365 kr. Og i 2019 forventes omkostningerne pr. medlem at være 355 kr. 

I 2018 fik medlemmerne forrentet deres opsparing med 4,7% før skat. Farmakonomerne kan også i 2019 forvente en kontorente på 4,7%.

Nye muligheder for medlemmerne

Indtræden i samarbejdet betyder, at Pensionskassen for Farmakonomer får mulighed for at udvikle flere services og nye produkter til medlemmerne. Ligesom medlemmerne har fået adgang til udvidede åbningstider til at chatte eller snakke med en pensionsrådgiver. 

I forbindelse med overgangen til PKA blev der gennemført en tilfredshedsmåling blandt de farmakonomer, der havde været i telefonisk kontakt med PKA’s medlemsrådgivning. Og resultatet var meget tilfredsstillende. Rådgivningen fik en score på 4,65 ud af 5.

Som en del af PKA-samarbejdet har Pensionskassen for Farmakonomers medlemmer adgang til en række digitale selvbetjenings- og rådgivningsværktøjer, så de nemt og enkelt kan få overblik over deres pension. Der er adgang til altid opdaterede oplysninger på pka.dk og pensionsinfo, fx forventede pensioner, forsikringer, indbetalinger og post til og fra PKA.

Medlemmerne har også mulighed for at bruge de digitale selvbetjeninger – fx begunstigelse, samle pensioner, start udbetaling af pension herunder delpension. Og farmakonomerne har taget de digitale muligheder til sig - 75% har sat deres pension i gang eller samlet deres pensioner via pka.dk.

Farmakonomerne har også benyttet sig af tilbuddet om at deltage i møder om pension, hvor PKA kommer rundt i landet og på arbejdspladserne til fx senior- og informationsmøder. PKA har desuden deltaget med en stand på flere arrangementer for farmakonomer. I alt ca. 600 farmakonomer har mødt PKA på møder og stande.

Med PKA-samarbejdet kom også andre kontante fordele til farmakonomerne. Fra 1. januar 2018 har medlemmerne haft fortrinsret til de mange lejeboliger i hele landet.

Mere i pension og løn

Overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 betød mere i både løn og pension for farmakonomerne.

Alle faggrupper i PKA havde prioriteret pensionsstigninger, og flere af dem fik også øget pensionen for særydelser. Samlet betyder OK2018 øgede pensionsindbetalinger til PKA-medlemmerne på knap en halv mia. kr. årligt, så indbetalingerne til medlemmernes pension fremover forventes at udgøre mere end 10 mia. kr. årligt.

”Der er klare stordriftsfordele ved at være kommet med i PKA-samarbejdet. Omkostningerne er faldet markant, og det er min klare forventning, at det bliver til gavn for medlemmernes pensioner. Fortsat lave renter, længere levetid og stigende pensionsalder har været faktorer, der har gjort, at vi i bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer har vedtaget tilpasninger af medlemmernes pensionsordning, så den passer til den nye virkelighed.”

Christina Durinck

Næstformand i Pensionskassen for Farmakonomer

Fortsat robust og moderne pensionsordning

På generalforsamlingen i april 2018 fortalte bestyrelsen, at der var startet et arbejde med at sikre størst mulig investeringsmæssig handlefrihed og sikre, at alle medlemmer også i fremtiden får de bedst mulige pensioner. Med Pensionskassen for Farmakonomers fornuftige økonomi er der tid og råderum til at foretage de nødvendige analyser af, hvordan fremtidens forretningsmodel skal være. 

På baggrund af analysen har bestyrelsen besluttet at fastholde en pensionsordning baseret på gennemsnitsrente. Desuden er det besluttet at tilstræbe en stabil udbetalingsprofil for medlemmernes pensioner. Beregningen af pensionerne vil i højere grad afspejle det afkast, Pensionskassen for Farmakonomer kan forvente at opnå. Dermed vil medlemmerne få bedre forudsætninger for at planlægge deres pensionisttilværelse i god tid. 

Forudsigelig pension

Den nuværende udbetalingsprofil for Pensionskassen for Farmakonomers medlemmer giver faldende pensioner i udbetalingsperioden, da størrelsen på pensionerne er beregnet ud fra en forudsætning om, at kontorenten er 4,5% efter skat. Når kontorenten efter skat er lavere end 4,5%, vil pensionsudbetalingerne falde året efter. De seneste år er de udbetalte pensioner blevet nedsat hvert år.

Ved at ændre forudsætningerne for beregningen af pensionerne kan Pensionskassen for Farmakonomer i højere grad sikre medlemmerne en stabil og forudsigelig pension gennem hele deres pensionisttilværelse. Og ændringen betyder ikke, at et medlem over et livsforløb får mindre udbetalt, da der alene er tale om en ændring af udbetalingsprofilen.

For pensionister betyder ændringen, at de vil opleve et fald i pensionen her og nu. Til gengæld vil købekraften med stor sandsynlighed kunne fastholdes gennem hele udbetalingsperioden.

De yngre medlemmer vil se en forventet pension, som de kan regne med, og de vil kunne forvente højere pensioner over tid.

Pensionisterne kan vælge

Udbetalingsprofilen vil fremadrettet blive baseret på en rente på 2,75% for bidragsbetalende medlemmer i stedet for 4,5%.

Medlemmer, der får pension udbetalt - både alders- og førtidspensionister - vil i løbet af 2019 høre mere om ændringen og få mulighed for at vælge, om de ønsker at fastholde den høje udbetaling med en faldende udbetalingsprofil, eller om de ønsker en mere stabil og forudsigelig pension i hele udbetalingsperioden.

Stadig flere med i PKA-fællesskabet

Også i 2018 kom der nye grupper af medlemmer med i PKA-samarbejdet og det forventes, at der kommer endnu flere til i årene fremover. I 2018 blev der bl.a. budt velkommen til BeneFit, der er en kæde af selvstændige fysioterapeuter. Aftalen resulterede i, at de fra 1. februar 2018 indbetaler til en ordning i PKA+.

Der er i de seneste par år også blevet budt velkommen til Pensionskassen for Farmakonomer, der blev den fjerde pensionskasse i PKA-samarbejdet. Hertil fik fodterapeuter også i 2017 mulighed for en pensionsordning i Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

”Medlemmerne i Pensionskassen for Farmakonomer har med vores indtræden i PKA fået del i nogle attraktive ordninger. Der er på sigt mulighed for flere goder. Fx har vi allerede fået fortrinsret til PKA’s boliger, og der er mulighed for at udvikle nye produkter, der svarer til medlemmernes forventninger.”

Susanne Engstrøm

Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Farmakonomer